loader image
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW

Organizacja liceum

Dyrektor szkoły:

mgr Maciej Orzeł

Godziny pracy Dyrektora:

 • Poniedziałek godz. 9.00 - 14.00
 • Wtorek godz. 9.00 - 14.00
 • Czwartek godz. 12.00 - 16.00
 • Piątek godz. 12.00 - 16.00

Kontakt:

 • tel. 71 340 03 91
 • e-mail: sekretariat@szkolawojskowahusarz.pl


Godziny pracy sekretariatu:

 • Poniedziałek – Piątek godz. 8.00 - 16.00


Kontakt:

 • tel. 71 340 03 91
 • tel. 798 024 989
 • tel. 721 495 077
 • e-mail: sekretariat@szkolawojskowahusarz.pl


Dokumenty szkolne

Wszystkie niżej wymienione dokumenty są do wglądu w sekretariacie szkoły:

 • Statut szkoły
 • Wewnątrzszkolny system oceniania
 • Plan nauczania
 • Zestaw programów nauczania
 • Regulamin rady pedagogicznej
 • Regulamin zachowania ucznia
 • Program wychowawczy
 • Szkolny program profilaktyki
 • Porozumienia o współpracy


Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2023 r.
 • Dzień Nauczyciela: 14 października 2023 r.
 • Wszystkich Świętych: 1 listopada 2023 r.
 • Święto Niepodległości: 11 listopada 2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2023 r. - 1 stycznia 2024 r
 • Ferie zimowe: 15 stycznia 2024 r. - 28 stycznia 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca 2024 r. - 2 kwietnia 2024 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych w liceum i technikum (klasy maturalne): piątek 26 kwietnia 2024 r.
 • Święto Pracy: 1 maja 2024 r.
 • Święto Konstytucji 3 Maja: 3 maja 2024 r.
 • Boże Ciało: 30 maja 2024 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.
 • Przerwa wakacyjna: 22 czerwca 2024 r. - 31 sierpnia 2024 r.

Informacje o innych wolnych dniach będą przekazywane w szkolnym dzienniku elektronicznym w trakcie trwania roku szkolnego.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Szczegółowe informacje odnośnie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przekażemy na pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu.


Regulamin mundurowy w wojskowym liceum ogólnokształcącym Husarz

 1. Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego Husarz.
 2. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur tak, aby zachował on godny, elegancki i schludny wygląd. Mundur ma być czysty i wyprasowany. Czyszczenie, prasowanie i konserwacja elementów munduru spoczywa na użytkowniku.
 3. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 1. Umundurowanie zakupuje uczeń lub jego rodzice na własny koszt.
 2. Uczniowie mają obowiązek noszenia munduru w czasie zajęć szkolnych tj. we wskazanych dniach mundurowych, innych wskazanych dniach przez Dyrekcję szkoły lub opiekuna grupy (wychowawcę), w czasie odbywania zajęć edukacyjnych w zewnętrznych organizacjach i instytucjach, w czasie uroczystości szkolnych oraz w czasie uroczystości kościelnych i państwowych, w których bierze udział Szkoła.
 3. W zależności od warunków atmosferycznych, o doborze umundurowania, decyduje wychowawca klasy. W ciepłe dni uczniowie nie są zobowiązani do noszenia bluzy wojskowej – obowiązuje jednak jednolitość ubioru.
 4. Uczniowie są zobowiązani do reprezentowania Szkoły na zewnątrz. O uczestnictwie i jego formie decyduje Dyrektor szkoły. Decyzję o uczestnictwie w uroczystościach może podjąć również wychowawca klasy lub przedstawiciele klasy w porozumieniu i za zgodą Dyrektora szkoły.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu uczeń ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 1. Podstawowym ubiorem ucznia jest mundur wyjściowy składający się z:

• beretu w kolorze bordowym z orzełkiem,
• munduru moro koloru zielonego,
• t-shirtu w kolorze zielonym,
• butów wojskowych koloru czarnego,
• kurtki koloru zielonego.

 1. Na mundurze w trakcie nauki będą umieszczane dodatkowe emblematy informujące:

• o szkole do której uczęszcza uczeń,
• w której klasie jest uczeń,
• jaki wewnątrzszkolny stopień wojskowy ma uczeń,
• jakie uczeń przeszedł szkolenia obowiązkowe,
• jakie uczeń przeszedł szkolenia dodatkowe.

 1. Użytkowania munduru i jego elementów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Nadmiernego wypychania zewnętrznych kieszeni.
 3. W czasie występowania w mundurze palenia papierosów (w tym e-papierosów) w miejscach publicznych.
 4. Uczeń występujący w mundurze powinien mieć włosy i zarost twarzy schludnie i krótko ostrzyżone. Kobiety na czas występowania w mundurze upinają włosy w taki sposób, by nie przeszkadzały podczas wykonywanych czynności służbowych.
 5. Uczniom występującym w mundurze zabrania się noszenia wszelkiego rodzaju biżuterii oraz ozdób. Kobietom zezwala się jedynie na noszenie małych kolczyków nie wykraczających swoją wielkością poza obszar płatka małżowiny usznej.
 6. Dozwolone jest noszenie zegarka, obrączki, sygnetu lub pierścionka.
 1. Znakiem ucznia jest naszywka z logo szkoły wykonana wg wzoru zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły.
 2. Uczniowie mogą otrzymywać wewnątrzszkolne stopnie wojskowe. Ich rodzaj, czas i zasady ich otrzymania i noszenia określa osobny regulamin.
 1. Sprawy sporne odnośnie noszenia munduru rozstrzyga Dyrektor szkoły.
 2. Możliwe jest wprowadzanie zmian w regulaminie mundurowym oraz w wyposażeniu i wyglądzie umundurowania.
 3. Modyfikacje umundurowania zatwierdza Dyrektor szkoły i modyfikacje te nie wymagają zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną szkoły.


Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji podawane są na bieżąco w dzienniku elektronicznym szkoły.


Plany lekcji

Aktualny plan lekcji zawsze widoczny jest w dzienniku elektronicznym szkoły.

Pielęgniarka szkoły

Godziny pracy pielęgniarki szkoły:

 • Wtorek godz. 11.30 – 15.30
 • Czwartek godz. 11.30 – 15.30

Psycholog i pedagog

Wojskowe Liceum Ogólnokształcące Husarz współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 9 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 102.

W razie potrzeby konsultacji psychologicznej lub pedagogicznej należy zgłosić ten fakt w szkole, a następnie w przypadku uczniów niepełnoletnich, rodzic (opiekun) powinien zadzwonić do sekretariatu poradni w celu umówienia wizyty.

 • tel. 71 798 68 32

Godziny pracy sekretariatu poradni:

 • poniedziałek, czwartek, piątek 8:30 – 15:30,
 • wtorek, środa 8:30 – 17:00.
Strona poradni: www.ppp9-wroc.pl

Procedura wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

1. W celu uzyskania duplikatu dokumentu należy złożyć pisemną prośbę przez ucznia lub rodzica do Dyrektora szkoły i złożyć ją w sekretariacie szkoły. Prośbę należy złożyć na poniższych formularzach:

Duplikat świadectwa                          Duplikat legitymacji

2. Duplikaty są odpłatne z góry w sekretariacie szkoły w wysokości:

a) duplikat świadectwa – 26.00 zł
b) duplikat legitymacji – 9.00 zł

3. Do prośby należy dołączyć 1 zdjęcie w formacie 30×42 mm opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

4. Czas wystawienia duplikatów:

a) duplikat świadectwa – 14 dni
b) duplikat legitymacji – 7 dni w przypadku gdy formularz zgłoszeniowy jest niekompletny czas oczekiwania może się wydłużyć.

5. Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.

Wydawanie zaświadczeń

Na pisemny wniosek ucznia lub rodzica szkoła wydaje nieodpłatnie zaświadczenia do wszelkich instytucji (ZUS, MOPS, GOPS, sąd itp.)

Wniosek do pobrania

Czas oczekiwania na wystawienie zaświadczenia do 3 dni roboczych.

Masz pytania? Napisz do nas.

Close Menu

Formularz rekrutacji on-line

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz na otrzymywanie korespondencji dotyczącej spraw uczniowskich zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych(Dz.U. nr 133 poz.883)