loader image
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW
logo

Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia
we Wrocławiu

ZADZWOŃ: 71 340 03 91

 • ADRES SZKOŁY:
 • UL. ZAGŁĘBIOWSKA 8
 • 52-007 WROCŁAW

Technik logistyk

Informacje o zawodzie technik logistyk

Technik logistyk w wojsku zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania sprzętów i towarów oraz wykorzystaniem informacji w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

Do podstawowych zadań należy również:

 • przyjmowanie towarów do magazynu, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych;
 • prawidłowe oznakowanie składowanych towarów;
 • przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań;
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi;
 • czynny udział w inwentaryzacjach;
 • wyjaśnianie przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym towarów;
 • uczestnictwo w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/ nadwyżek ilościowych;
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki;
 • nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie.

Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Technik logistyk powinien posiadać umiejętności dowódcze: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów. Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie sprzętów i towarów, obsługuje magazyn, wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; przyjmuje i wydaje towar z magazynu, prowadzi dokumentację magazynową, dostarcza towar zgodnie z zamówieniem we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczneDo podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Technik logistyk powinien posiadać umiejętności dowódcze: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów. Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie sprzętów i towarów, obsługuje magazyn, wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; przyjmuje i wydaje towar z magazynu, prowadzi dokumentację magazynową, dostarcza towar zgodnie z zamówieniem we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Podczas trwania nauki odbędą się dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których, uczeń uzyska następujące kwalifikacje zawodowe:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Rekrutacja

Do szkoły przyjmowani są chłopcy i dziewczęta. Nauka w szkole jest bezpłatna. Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych.

Przed zakończeniem roku szkolnego należy zapisać się na jeden z trzech sposobów:

on-line kliknij, aby rozpocząć rekrutację
– telefonicznie 71 340 03 91,
– w sekretariacie szkoły przy ul. Zagłębiowskiej 8 we Wrocławiu


Wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi są:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wysyłane automatycznie przy rekrutacji on-line lub do pobrania w sekretariacie)
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia ze szkoły
 • 3 fotografie legitymacyjne

WAŻNE: Szkoła nie bierze udziału w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć je osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.
W trakcie roku szkolnego można przepisać się z innej szkoły. Za każdym razem jest to indywidualnie rozpatrywane.

Terminarz rekrutacyjny 2022:

27.05.2022 r. (piątek) godz. 9.00 Majowy Dzień Otwarty
04.06.2022 r. (sobota) budynek ul. Wodzisławska 6, sala nr 4
– termin główny testu sprawnościowego (zakres testu do pobrania poniżej)
– dostarczenie wypełnionej ankiety zdrowia (do pobrania poniżej) oraz jeżeli są orzeczenia, opinie (lekarskie, pedagogiczne, psychologiczne np. z poradni PP), dyplomy, zaświadczenia sportowe itp.
Godziny testów sprawnościowych:
8.00 – kandydaci urodzeni w styczniu i lutym
9.00 – kandydaci urodzeni w marcu i kwietniu
10.00 – kandydaci urodzeni w maju i czerwcu
11.00 – kandydaci urodzeni w lipcu i sierpniu
12.00 – kandydaci urodzeni we wrześniu i październiku
13.00 – kandydaci urodzeni w listopadzie i grudniu
15.06.2022 r. (środa) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki testów sprawnościowych
Od 24.06.2022 r. (piątek) do 01.07.2022 r. (piątek) – złożenie osobiście lub pocztą tradycyjną oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, karty zdrowia ze szkoły oraz 3 podpisanych fotografii legitymacyjnych
02.07.2022 r. (sobota) budynek ul. Wodzisławska 6, sala nr 4
– II termin składania podań o przyjęcie do szkoły oraz pobranie skierowania na badania z zakresu medycyny pracy
– termin dodatkowy testu sprawnościowego dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do testu w terminie głównym
– dostarczenie wypełnionej ankiety zdrowia (do pobrania poniżej) oraz jeżeli są orzeczenia, opinie (lekarskie, pedagogiczne, psychologiczne np. z poradni PP), dyplomy, zaświadczenia sportowe itp.
Godziny dodatkowych testów sprawnościowych:
9.00 – kandydaci urodzeni w styczniu, lutym, marcu, kwietniu
10.00 – kandydaci urodzeni w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu
11.00 – kandydaci urodzeni we wrześniu, październiku, listopadzie, grudniu
Od 08.07.2022 r. (piątek) do 13.07.2022 r. (środa) – dostarczenie osobiście lub pocztą tradycyjną oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz wyników badań z zakresu medycyny pracy
15.07.2022 r. (piątek) od godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do szkoły
 

Dokumenty do pobrania:

Masz pytania? Napisz do nas.

Close Menu

Formularz rekrutacji on-line

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz na otrzymywanie korespondencji dotyczącej spraw uczniowskich zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych(Dz.U. nr 133 poz.883)